Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

naska
naska
6537 efef 800
naska
naska
2092 e415
<3
naska
naska
3705 6214
naska
4131 978c
naska
9631 2447
Reposted frompalesoap palesoap viamoai moai
naska
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
naska
0499 8eaa 800
Reposted fromowca owca viaduvet duvet
naska
naska
naska
4210 44e0
naska
7417 143b
Reposted fromniewychowana niewychowana
naska
7690 60ae
naska
3692 d1cb
naska
Ludziom można dawać szansę, kilka szans, sto, dwieście. Ale przychodzi moment, kiedy wyczerpują się baterie. Padają akumulatory wiary, że coś się zmieni na lepsze. Wtedy dojrzewamy do tego, że kolejna szansa nie zmieni biegu rzeki, nie przemówi do serca.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai

August 16 2018

naska
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viamoai moai
naska
naska
1174 b0e5
Reposted fromMatalisman Matalisman viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl