Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2018

naska
1854 0680
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamoai moai
naska
3156 2ce5
Reposted fromkarahippie karahippie viaRaspberrys Raspberrys
naska
Zakochałam się tak, jak zasypia się w samochodzie, gdy prowadzi ktoś, komu ufamy – stopniowo, niepostrzeżenie przymykamy oczy i pozwalamy, aby ruch auta ukołysał nas do snu. „Pozwalać” to jest kluczowe słowo. Mogłam się powstrzymać. Mogłam zepchnąć te uczucia do najciemniejszego zakamarka duszy i zamknąć je tam, podobnie jak robiłam z wieloma innymi uczuciami, które zakłócały mi spokój. Przez pewien czas rzeczywiście próbowałam tego dokonać, ale bez przekonania i cały ten wysiłek był z góry skazany na niepowodzenie.
— Hillary Jordan - "Błoto"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachemiczna chemiczna
naska
naska
naska
8428 a6db
naska
1892 3f89
naska
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: "Co nowego?"możesz odpowiedzieć tylko: "Nic nowego".
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viamoai moai
naska
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viamoai moai

April 26 2018

naska
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viajustonebullet justonebullet
naska
1688 2863
Reposted fromfriends friends viamoai moai

April 25 2018

naska
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
naska
6585 438e
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
naska
naska
1208 2324
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1209 d91f
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1211 90db
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1251 a106
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1253 5b83
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1263 1fc5
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl